ӨНӨӨДӨР УВС АЙМАГТ Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Энхбаяр иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд аймгийн 2015 оны төсвийн төслийг танилцуулж байна. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 8-р хуралдаан хуралдаж байна. Хуралдаанаар 2014 оны аймгийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилтын биелэлт, 2015 оны төсвийг хэлэлцэнэ. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх зорилтын биелэлтийг хангалттай биелсэн хэмээн үзэж, тогтоолын төслийг баталлаа. Яг одоо аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд аймгийн Засаг Д.Цэндсүрэн аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжхүүлэх зорилтын биелэлтээ танилцуулж байна. Яг одоо аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд аймгийн Засаг Д.Цэндсүрэн аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжхүүлэх зорилтын биелэлтээ танилцууллаа. Илтгэлтэй холбоотой асуултаа төлөөлөгчид

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД
 ОНЦЛОХ МЭДЭЭ ...