ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...

Асуулт : Цэргийн алба хааж буй арга хэлбэрийг /хугацаат болон дүйцүүлэх/ сайжруулахад ард иргэд, мэргэжлийн байгууллагууд саналаа өгнө үү. Аймгийн Цэргийн Штаб. Утас:7045-2719
оюутануудыг айгийнх нь ангид аиралтын хугацаанд нь цэргийн албаа хаах нөхцлөөр хангах нь зүйтэй
Дүйцүүлэх хааж иргэдийг цэргийн ангид нь дор хаяж 7 хоног карентлах хэрэгтэй. Команд? Жагсаал? Хоол?
Дүйцүүлэх алба хаах иргэдэд хаах хугацааны хүчинтэй үнэмлэх, албан хантааз зэргээр хангах хэрэгтэй
Цэрэг малгай, энгэрийн тэмдэг, үнэмлэхээр хангах
Хугацаат болон дүйцүүлэх цэргийн албан хаагчдыг аймаг, орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд тогтмо
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2015-03-15 -нд дуусна.

     оюутануудыг айгийнх нь ангид аиралтын хугацаанд нь цэргийн албаа хаах нөхцлөөр хангах нь зүйтэй 48.1481481481%
13
     Дүйцүүлэх хааж иргэдийг цэргийн ангид нь дор хаяж 7 хоног карентлах хэрэгтэй. Команд? Жагсаал? Хоол? 18.5185185185%
5
     Дүйцүүлэх алба хаах иргэдэд хаах хугацааны хүчинтэй үнэмлэх, албан хантааз зэргээр хангах хэрэгтэй 11.1111111111%
3
      7.40740740741%
2
     Цэрэг малгай, энгэрийн тэмдэг, үнэмлэхээр хангах 7.40740740741%
2
     Хугацаат болон дүйцүүлэх цэргийн албан хаагчдыг аймаг, орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд тогтмо 7.40740740741%
2

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД
 ОНЦЛОХ МЭДЭЭ ...
2014 оны ажлаараа Ховд сум тэр ...
644   0   2015-02-10   10:25:26