БӨХМӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БӨХМӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БӨХМӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2019 он Байшинт

д\д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Тухайн жилийн хүрэх түвшин

Төсөв, эх үүсвэр

Хариуцах нэгж, ажилтаны нэр

Хугацаа /сар улирал/

НЭГ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

1.1 Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн чиглэлээр:

1.1.1

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулж ажиллана

Халамж, дэмжлэг тоо 15

90 хувиас доошгүй

 

Н.Заяахүү

Улирал бүр

1.1.2

Байгаль орчны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч ажиллуулах

Шинэ ажлын байр бий болгосон байх

Тоо-1

Хамтран ажиллах гэрээ

3.840 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

Жил

1.1.3

Идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах

Тогтмол ажлын байр бий болгосон байх

Тоо-1

Хамтран ажиллах гэрээ

3.840 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

Жил

1.1.4

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж байнгын болон түр ажлын байрыг нэмэгдүүлж ажиллана.

Ажлын байрны тоо 70

90 хувиас доошгүй

 

Н.Заяахүү

4 сар

1.1.5

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана.

Үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь

90 хувиас доошгүй

3.5 сая

Н.Заяахүү

4 сар

1.1.6

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

Дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь

90%-иас доошгүй байх

1.0 сая

Жендерийн салбар хороо

7 сар

1.1.7

Ахмадуудын үйл ажиллагааг дэмжих, ахмадын санг аривжуулах ажил зохион байгуулах

Ахмадуудын дунд зохион байгуулах ажлын тоо нэмэгдэж,сан аривжсан байна.

 

100 хувь

ОНО

3 сая

Н.Заяахүү

10 сар

  1. Эрүүл мэндийн чиглэлээр:

1.2.1

Чиирэгжүүлэлт, бялдаржуулалтын танхимтай болгох /Байрны асуудлыг шийдэх байрлуулж ашиглалтанд оруулах

Тоног төхөөрөмжийг бүрэн ашиглалтанд оруулах

Ахмад өндөр настанууд болон иргэдийн 30% хамруулах

ОНХС

12.5 сая

ЗДТГ

2 сар

1.2.2

Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл, цэвэр бохир усны сүлжээнд холбох

Цэвэр бохир ус ашиглана.

100 хувь

Улсын төсөв 350.0 сая

ЗДТГ

ЭМТ

4 сар

1.2.3

ЗГ-ын “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож ажиллана.

Хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь

Хүүхдүүдийн 50% хамруулах

 

ЗДТГ

Б.Жаргалсайхан

5 сар

1.2.4

ЭМТ-ийг цусны биохимийн шинжилгээний аппараттай болгох

Биохими аппараттай болсон байна

 

ОНХСХ

10 сая

ЗДТГ

ЭМТ

5 сар

  1. Боловсролын чиглэлээр

1.3.1

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг дэмжин, сургалтын техник бусад тоног төхөөрөмжөөр хангах

СБ-ын байгуулагуудад үйлчлэх машинтай болох

100 хувь

Төсөл хөтөлбөр 31.5 сая

ЗДТГ

Сургууль

6 сар

1.3.2

Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр хэрэгжсэн байна

20 багш

Төсөл

10 сая

ЗДТГ, Сургууль

7 сар

1.3.3

Цэцэрлэгийн гадна орчны тоглоомын талбайг нэмж тохижуулах

хүүхдүүд тоглох таатай орчин бүрдсэн байна.

100 хувь

ОНХСХ

10.5 сая

ЗДТГ

9 сар

1.3.4

Сургуулийн ХХТ-ыг даралтат хөгжимтэй болгох

техник хэрэгслээр хангагдсан байна.

100 хувь

ОНХСХ

4.5

ЗДТГ

9 сар

1.3.5

Боловсролыг дэмжих хөтөлбөрийг дэмжин ажилна.

Хөтөлбөр хэрэгжсэн байх

100 хувь

ЗДНөөц

0.15 сая

ЗДТГ

10 сар

1.3.6

Сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвд үйлчилгээний пургон машинтай болох

пургон машинтай болно.

 

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

18 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

10 сард

1.3.7

Бөхмөрөн сумын ЕБС-ийн спорт заалыг шинээр барина.

Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

Улсын төсөв 800.0 сая

ЗДТГ

10 сар

1.4 Соёл, урлагийн чиглэлээр

1.4.1

Соёлын төвийн хөгжим шинэчлэх

Иргэдэд үйлчлэх хүрээг өргөтгөх,даралтат хөгжмөөр хангагдсан байна.

100 хувь

ОНХС,

ОНО

5.5 сая

ЗДТГ

10 сар

1.4.2

Сумын соёлын өдрийг аймагт, багуудын соёлын өдрийг суманд зохион байгуулна.

Өдөрлөг зохион байгуулах

2-аас доошгүй

Засаг дарга нөөц

5.0 сая

ИТХ, ЗДТГ

10 сар

1.5 Спортын чиглэлээр

1.5.1

Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Хөтөлбөрийн хэрэгжлтийн хувь

90 хувиас доошгүй

 

ЗДТГ, Дунд сургууль, Спортын холбоод

Улирал бүр

1.5.2

Сумын тойрог барилдаан зохион байгуулах

Тэмцээний тоо 1-2

1 удаа

Засаг дарга нөөц

0.5 сая

ЗДТГ, Спортын холбоод

2 сар

1.5.3

Зэргэлдээ сумуудтайгаа спортын төрлөөр шиф ажлуудыг зохион байгуулах

Тэмцээний тоо 2-3

2-аас доошгүй

Засаг дарга нөөц

0.3 сая

ЗДТГ, Спортын холбоод

 1. сар

8 сар

10 сар

1.6 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр

1.6.1

Бүтэн өнчин хүүхдүүдэд жил бүр дэмжлэг үзүүлнэ.

Бүтэн өнчин хүүхэд

Бүтэн өнчин хүүхэд 100%

 

ЗДТГ, Б.Жаргалсайхан

6 сар

1.6.2

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Залуучуудын чуулга уулзалтыг зохион байгуулна.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

90%-иас доошгүй

ОНХС

1.5 сая

ЗДТГ

Б.Жаргалсайхан

8 сар

1.6.3

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ямаат жуулчны баазыг түшиглэн Хүүхдийн зуслан ажиллуулах

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

90%-иас доошгүй

Засаг дарга нөөц

 

ЗДТГ

Б.Жаргалсайхан

8 сар

ХОЁР. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ

2.1 Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжил

2.1.1

Хар алтат багт үржлийн цөм сүрэг төсөл хэрэгжүүлэх

Малын чанар сайжрах

Төсөл хэрэгжсэн байх

Хамтран ажиллах гэрээ

20.0 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

Жил

2.1.2

Трактор -80 олгох

Трактортай болох

Тоо-1 ширхэг

Хамтран ажиллах гэрээ

12 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

Жил

2.1.3

Мал эмнэлгийн үйлчилгээг дэмжин, халдварт паразиттах өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд малыг бүрэн хамруулан эрүүлжүүлнэ.

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо

Оногдсон хувиар

ОНТ

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

Улирал бүр

2.1.4

Монгол мал хөтөлбөрийг дэмжиж шинээр гүний худаг -1, хуучин гүний ундны худагт цахим үйлчилгээний системтэй болгох,2018 онд шинээр гаргасан 1 худгын дутууг гүйцээх

Шинээр 2018 онд гаргасан худгын дутууг гүйцээх

90-ээс доошгүй

Улсын төсөв ОНХС

4.0 сая

ХААН газар,

ЗДТГ

3 сар

 

10 сар

2.1.5

Малчид иргэдийн хамтын оролцоотойгоор уул давааны зам засаж сайжруулах / Олон-нуур/

Зам бүрэн ашиглалтанд орж билчээр ашиглалтанд дэвшил гарсан байна.

80-аас доошгүй хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

1.0

ЗДТГ

Багийн Засаг дарга

5 сар

2.1.6

Олон наст ургамал тариалах ажлыг нэмэгдүүлнэ.

Тариалсан талбайн хэмжээ

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

 

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

5 сар

2.1.7

Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлнэ.

Сумын аюулгүйн нөөц бүрдэх

Албан даалгаварт заагдсан хэмжээгээр

ОНО

10.0 сая

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

9 сар

2.1.8

Ахуйн үйлчилгээнийтөв (үсчин, зурагчин, гутал, зурагт, гар утас засвар, оёдлын гэх мэт) ажиллуулах замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

ЗДТГ-ын хуучин байрыг үнэгүй түрээсээр иргэдэд олгон ахуй үйлчилгээний цэгүүд нэгдсэн байраар хангагдсан байна.

60-иас доошгүй хувь

ОНО

2.5 сая

ЗДТГ

10 сар

2.2 Үйлдвэрлэлийн хөгжил

2.2.1

“ Намрын ногоон өдрүүд ” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж сум орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулна.

Оролцох иргэдийн тоо

10-аас доошгүй байх

Засаг даргын нөөц

150.0 мянга

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

9 сар

2.2.2

Баялаг бүтээгчдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг орон нутагтаа түлхүү худалдан авах, зах зээлийг өргөтгөх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэхэд дэмжинэ.

Техник, технологийн тоо

2-оос доошгүй

Төсөл хөтөлбөр 0.500 мянга төгрөг

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

10 сар

2.2.3

“Малчин, малжуулах дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийн дагуу төлөлөгөө боловсруулж, батлах

100%

10000.0

ЗДТГ

Хөдөө аж ахуйн тасаг

10 сар

2.3 Аялал жуулчлалын хөгжил

2.3.1

Сумын үзэсгэлэнт байгаль, түүх соёлын дурсгал, уламжлалт ахуй соёлыг гадаад, дотоодод сурталчлах, мэдээлэл солилцох аялал жуулчлалын цахим вэб сайт бий болгох

Ажлын гүйцэтгэл

1 сайт

ОНТ

500 мянган төгрөг

ЗДТГ

7 сар

2.3.2

Спорт ан агнуурыг хөгжүүлэх

 

Гэрээ хийх

3 угалз

 

ЗДТГ, БОТХТ

8 сар

2.4 Төсөв, санхүүгийн бодлого

2.4.1

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх

Төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байрлуулж хэвших

Хэрэгжилтийн хувь

90%-ийс доошгүй

 

ЗДТГ,

Санхүү тасаг

Жил

2.4.2

Төсвийн сахилга бат-Иргэдийн хяналт, оролцоо” сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулна

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

90%-иас доошгүй

Засаг дарга нөөц

0.1 сая

ЗДТГ,

Санхүү тасаг

10 сар

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ

3.1

Ногоон хөгжлийн бодлогыг салбар бүрт хэрэгжүүлж, ногоон сум болох хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллах

Ажлын гүйцэтгэл

 

 

ЗДТГ, Төсөвт байгууллагууд, БОТХТ

Жил

3.2

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлнэ.

Сургалт сурталчилгаанд хамрагдсан байгууллага, иргэдийн тоо

90 хувь

 

ЗДТГ

БОТХТ

3 сар

3.3

Уул уурхайн компанитай Хамтран ажиллах гэрээ байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

Гэрээ хийх, Ажлын гүйцэтгэл

2 уурхайд

 

ЗДТГ

БОТХТ

Уурхай

3 сар

3.4

Дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг төслийн байгууллагатай хамтран хийх

Ажлын гүйцэтгэл

2-аас доошгүй

 

ЗДТГ, Төсөл хөтөлбөр

3 сар

3.5

Байгаль хамгаалагч нарыг унаа, дүрэмт хувцасаар хангах ажилд дэмжлэг үзүүлэх

 

Байгаль хамгаалагчийн тоо

Бүх байгаль хамгаалагч

БОХ сан 8.9 сая

ЗДТГ

БОТХТ

4 сар

3.6

Уур амьсгалыг зөөлрүүлэх, хур тунадасыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үүлэнд зориудаар нөлөөлөх ажлыг эхлүүлнэ.

 

Зориудаар нөлөөлөх ажлын тоо

5-аас доошгүй

ДХ-төсөл

38.0 сая

ЗДТГ,

Хотгор ХХК

6 сар

3.7

Орон нутаг судлах кабинетийг байгаль орчны чиглэлээр тохижуулж, сан хөмрөгийг нь баяжуулах

ОНСК-г ЗДТГ-ын хуучин байранд шилжүүлэн байрлуулж,сан хөмрөгт баяжилт хийгдсэн байна.

100 хувь

 

ЗДТГ,

БОТХТ

Соёлын төв

7 сар

3.8

Байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг чадавхижуулах, туршлага солицох, нөхөрлөл хөгжлийн наадам зохион байгуулна.

Арга хэмжээнд оролцох нөхөрлөлийн тоо

100 хувь

БОХС

5.0 сая

ЗДТГ

БОТХТ

Багийн засаг дарга

8 сар

3.9

Ногоон байгууламжийн гэрэлтүүлэг

Хэрэгжилтийн хувь

100%

ОНХСХ

5.0 сая

ЗДТГ,

БОТХТасаг

10 сар

ДӨРӨВ: ТӨР НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

4.1 төрийн үйлчилгээг сайжруулах, иргэд олон нийтийг дэмжиж туслах

4.1.1

Хүн ам, орон сууцны тооллогын бэлтгэл хангана.

Ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

100%

ОНХСХ

1.0 сая

ЗДТГ

Санхүү алба

Жил

4.1.2

Хил хамгаалалтад зориулж 1 ширхэг нисдэг камер /дрон/ худалдан авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Нисдэг камерийн тоо

Камер тоо-1

ОНО

3.5 сая

ЗДТГ

ХХТХ

Жил

4.1.3

Малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, алдагдсан малыг олох боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хил орчмын зарим сумдын бод малыг сум сумаас нь ялгагдах баталгаажсан тамгатай болгож нэгдсэн бүртгэлд оруулна.

Хилийн бүсийн малчидын бод мал бүрэн хамрагдсан байх

100 хувь

ОНХСХ

0.5 сая

ЗДТГ

Хилийн застав,

Цагдаагын хэсэг

Жил

4.1.4

Бөхмөрөн сумын ЗДТГ-ын автомашины парк шинэчлэлт хийнэ

Автомашины тоо

Машины тоо-1

ОНХО

50,0 сая

ЗДТГ

2 сар

4.1.5

Гамшгаас хамгаалах эрсдлийн сан байгуулж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Гамшигийн үед авах арга хэмжээг бүрэн хангасан байна.

100 хувь

Засаг дарга нөөц

0.5 сая

ЗДТГ

3 сар

4.1.6

Хүүхдийн сургалтын төлбөр төлөх

Оюутан сурагч

Тоо-2

Хамтран ажиллах гэрээ

2.3 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

5 сар

4.1.7

Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн чуулга уулзалтыг зохион байгуулна.

Ажил зохион байгуулах

2-аас доошгүй

 

ИТХ, ЗДТГ

5 сар

4.1.8

Өт авгалдайн устгал хийх

Бүрэн хийгдсэн байх

100 хувь

Засаг дарга нөөц

0.5 сая

ЗДТГ, ЭМТ

5 сар

4.1.9

Засаг даргын нэрэмжит Монгол хэл бичгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх өдөрлөг зохион байгуулах.

Монгол бичгийн уралдаан зохион байгуулна.

100хувь

Засаг дарга нөөц

0.1 сая

ЗДТГ, сургууль

5 сар

4.1.10

Сумын цагдаагийн хэсэгт мотоцикл олгох

Мотоцикл тоо

Тоо-1

ХАГэрээ

1.9 сая

ЗДТГ, Эрчим Баян-Өлгий ХК

7 сар

4.1.11

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд “Малчны хотонд” нүүдлийн гэр үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

Нүүдлийн гэр хөдөө багт ажиллах

Гэр-2

 

ЗДТГ, Төсөвт байгууллагууд

8 сар

4.1.12

Бөхмөрөн мэдээллийн сонинтой болох, сум орон нутаг сурталчилан таниулах телевизын нэвтрүүлэгийг хийлгэх

Телевизийн нэтрүүлэг хийлгэсэн байх.

Бөхмөрөн мэдээллийн сонинтой болсон байх

100 хувь

1 сая

ЗДТГ,

МВС-телевиз

9 сар

4.1.13

Засаг даргын нэрэмжит багуудын спорт урлагын тэмцээн зохион явуулах

3 баг тус бүр баг тамирчид бэлтгэн оролцоно.

100 хувь

ЗД-ын нөөц

ЗДТГ,Багуудын засаг дарга нар

9 сар

4.1.14

Малын хулгай, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сумын цагдаагийн хэсэгтэй хамтран хөдөлгөөнт “Морьт эргүүл”-ийг ажиллуулах

Малын хулгайн гэмт хэрэг тодорхой хувиар буурсан байх.

40 хувь

ГХУСЗ 800.0 мянган төгрөг

ЗДТГ, ГХУСАЗСЗ

10 сар

4.1.15

Засаг даргын нэрэмжит “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хүүхдийн чуулга уулзалт”-ыг зохион байгуулах

Хамрагдах хүүхдийн тоо

 

Засаг дарга нөөц

 

ЗДТГ, Хүүхдийн зөвлөл

11 сар

4.1.16

Төрийн албан хаагчдын өвөл цагийн соёл хүмүүжлийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулна.

Төсөвт байгууллагууд

100 хувь

 

ЗДТГ, Соёлын төв

11 сар

4.1.17

Нүүрс олгох. Нийт 1100 тонн Үүнээс: Айл өрхд 1020 тонн, Аж ахуйн нэгжид 30 тонн , Хилийн заставд 50 тонн /шигшүүр/

Нүүрс олгосон байх

100% олгох

Хамтран ажиллах гэрээ

38.18 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

11 сар

4.1.18

Нүүрс олгох 400 тонн

Иргэдийн амжиргаанд дэмжлэг үзүүлэх

100% олгох

Хамтран ажиллах гэрээ

4.8 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

12 сар

4.2 Хууль эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх

4.2.1

Дотуур байрны сурагчдад мэдлэг олгож, сурган хүмүүжүүлэх цагтай болох

/ сар бүрийн 1 болон 3 дахь 7 хоногийн 3 өдөр цагаас 1 цаг/

 

Дотуур байрны сурагчид

Тоо-100

 

ЗДТГ

ГХУСАЗСЗ

Г.Бүрэнжаргал

7 хоног бүр

4.2.2

Сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгуулах

/ сар бүрийн 2 болон 4 дахь 7 хоногийн 3 өдөр цагаас/

 

Сургуулийн сурагчдын хамрагдалт

Тоо-300

 

ЗДТГ

ГХУСАЗСЗ

Г.Бүрэнжаргал

7 хоног бүр

4.2.3

Мэдхэд илүүдэхгүй хууль эрх зүйн цахим тестын олимпад

Сар бүрийн 4 дахь 7 долоо хоног 2 өдрийн 10 цаг

3-12 сар

Сумын иргэд

0.1 сая төгрөг

ЗДТГ

ГХУСАЗСЗөвлөл

Г.Бүрэнжаргал

Сар бүр

4.2.4

Төрийн албаны тухай шинэчлэн найруулсан хууль, түүнийг дагалдан гарсан тогтоол шийдвэр, заавар, дүрэм журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

Хууль журам, хариуцлагын тогтолцоо бүрэн хэрэгжинэ.

90 –ээс доошгүй хувь

 

ЗДТГ

Г.Бүрэнжаргал

Улирал бүр

4.2.5

Сахилга дэг журмыг чангатгах тухай хууль, тогтоол, шийдвэрүүдийг сурталчилан таниулах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил бүрэн хэрэгжиж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

90 хувиас доошгүй

ОНТ

0.3 сая төгрөг

ЗДТГ

Төсөвт байгууллагууд

Г.Бүрэнжаргал

Улирал бүр

4.2.6

Гамшгаас хамгаалах хууль хэрэгжүүлэх сурталчлах, дадлагын дохио ажиллуулах сургалт зохион байгуулах

Гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын сургалтыг урьдчилсан бэлтгэл ажил зохион байгуулж явуулна

100

Засаг дарга нөөц

1 сая

Увс аймгийн Онцгой байдлын газар,

сумын ЗДТГ

Г.Бүрэнжаргал

3 сар

4.2.7

Иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч “Эрх зүйн боловсрол” дэд хөтөлбөрийг сурталчилан таниулах нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулна.

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

90 хувиас доошгүй

ОНО

0.5 сая

ЗДТГ

Г.Бүрэнжаргал

3 сар

4.2.8

Хил хамгаалах байгуулагатай хамтран “Эх орны цэрэг” өдөрлөгийг зохион байгуулах

Хамтран ажиллах гэрээ бүрэн хэрэжсэн байх

100 хувь

Засаг дарга нөөц

1.5 сая

ЗДТГ

Хилийн 0245-р анги,

ХХТХ-ны зөвлөл

Г.Бүрэнжаргал

3 сар

4.2.9

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах “Нээлттэй утас”-тай болно.

 

Санал хүсэлт хүлээн авах утастай болох

Утас -1

Дугаар -1

 

ЗДТГ

Г.Бүрэнжаргал

3 сар

4.2.10

“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд Иргэдийн индэр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. /Төсөвт байгууллага, Төрийн бус байгууллага, ААН-үүд /

 

Албан хаагчдыг чадвахжуулах үйл ажиллагаа

5-аас доошгүй

 

Төсөвт байгууллагууд

Г.Бүрэнжаргал

4 сар

4.2.11

Засаг даргын нэрэмжит Авлигалаас ангид сум өдөрлөгийг зохион байгуулах.

Засаг даргын нэрмжит ажлууд 3-аас доошгүй хийгдсэн байна.

100 хувь

Засаг дарга нөөц

0.5 сая

 

ЗДТГ Г.Бүрэнжаргал

4 сар

4.2.12

Засаг даргын нэрэмжит Эрх зүйн боловсрол дэд хөтөлбөрийг сурагчдад танилцуулах “Шилдэг эрх зүйч анги хамт олон” шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах.

 

Сурагчидын дунд сургалт зохион байгуулсаны дараа шалгаруулалт явуулна.

100 хувь

Засаг дарга нөөц

0.3 сая

ЗДТГ

Г.Бүрэнжаргал

4 сар

ТАВ. ОРОН НУТАГТ ДЭД БҮТЭЦ, БИЗНЕСИЙН ОРЧИНГ САЙЖРУУЛАХ

5.1

Хилийн заставд мотоцикль авч өгөх

Мотоцикл тоо

Тоо-1 ширхэг

Хамтран ажиллах гэрээ

1.8 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

1 сар

5.2

Шинээр төлөвлөж буй ажлын зураг төсөв хийлгэнэ.

Гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

ОНХО 3000.0

ЗДТГ

4 сар

5.3

Хар-алтат багийн төвийн баруун талын худагт цахилгааны шугам татаж ажилд оруулах

Гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

1.5 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

4 сар

5.4

Улсын тэргүүний сумын хаалга, хаяг барихад дэмжлэг үзүүлэх

Гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

10.0 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

5 сар

5.5

Хөх эргийн 2 талын орц замыг засах

Зам зассан байх

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

3 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

5 сар

5.6

Бөхмөрөн сумын Баруунгол хороололд “Ухаалаг худаг” барьж байгуулна

Худгийн тоо -1

100 хувь

ОНХС 20,0

ЗДТГ

7 сар

5.7

Цэцгийн мандлын хашаа, хайс хийх

Хашаа хайс хийсэн байх

Тоо 8 ширхэг

Хамтран ажиллах гэрээ

7.0 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

7 сар

5.8

Хавчуу, Гануу, Хэвийн эхний гүүрний 2 талын эвдэрсэн замыг засах

Эвдэрсэн замуудыг засах

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

15.0 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

6 сар

5.9

Сумдад онлайн хурал зохион байгуулах зориулалт бүхий техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж суурилуулна.

Аймгаас шууд онлайнаар сургалт, мэдээлэл шууд авдаг байх

100 хувь

ОНХС, төсөл хөтөлбөр 100,0

ЗДТГ

8 сар

5.10

Заант хадны орчимыг тохижуулах

Хэрэгжсэн байх

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

10.0 сая

ЗДТГ

Эрчим Баян-Өлгий ХК

8 сар

5.11

Хар-алтат багийн хуучин конторыг засварлах, өвс тэжээлийн фонт бий болгох

Хэрэгжсэн байх

100 хувь

Хамтран ажиллах гэрээ

2.5 сая

ЗДТГ

Хотгор ХХК

9 сар

5.12

Сумын төвийн доторхи бетонон замыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

УТС-ын шагнал 45.5 сая

ЗДТГ

9 сар

5.13

Нутгийн захиргааны ордон барих ажлыг дуусгаж хүлээж авах

Зураг төсвийн дагуу барилгын ажил бүрэн хийгдэж ашиглалтанд орсон байна.

100 хувь

Улсын төсөв

1 тэр бум 150 сая

ЗДТГ

9 сар

5.14

Петонон зам нэмэх

Урьд тойргийн петонон зам бүрэн гүйцсэн байх

250 м

ОНХСХ

45.0 сая

ЗДТГ

9 сар

5.15

Гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх

Урьд оны 20 ш гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил бүрэн хийгдсэн байна.

100 хувь

ОНТХ

24.5 сая

ОНТХ

10 сар

5.16

Сумын нөөцийн хашаанд сарамч, агуулах барих

Гүйцэтгэлийн хувь

100 хувь

Улсын төсөв

150.0 сая

ЗДТГ

10 сар

5.17

Гурванжигэртэй багийг нарны цахилгаан үүсвэрээр хангах.

Цахилгаан эх үүсвэрийн тоо

1 ширхэг

ОНТ

0.5 сая

ОНТ

11 сар

5 зүйл 99 заалт

 

 

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗДТГ-ЫН ДАРГА Б.БАЯНДҮҮРЭН

ХЯНАСАН:

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Т.ТӨРТОГТОХ

 

 

 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
24
Өдрийн салхины хурд 7 м/с
Шөнийн темпратур 7 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: 23 ℃
Шөнө: 11 ℃
2019-09-25
Өдөр: 20 ℃
Шөнө: 8 ℃
2019-09-26
Өдөр: 18 ℃
Шөнө: 5 ℃
2019-09-27
Өдөр: 17 ℃
Шөнө: 3 ℃
2019-09-28

ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН 6 ДУГААР ИХ НААДМААС НИЙТ 21 МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ.

 • 38
 • 0
 • 2019-09-20

"Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжид өгөх хэрэглэгчийн үнэлгээ"-г гүйцэтгүүлэх төсөлд оролцохыг урьж байна

 • 43
 • 0
 • 2019-09-12

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГТЭЙ ТАНИЛЦАХ, ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ТУХАЙ

 • 69
 • 0
 • 2019-09-13

УВС АЙМАГТ 2019 ОНЫ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

 • 107
 • 0
 • 2019-08-05

УВС АЙМАГТ 2019 ОНЫ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

 • 72
 • 0
 • 2019-06-19

АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЯАРАЛТАЙ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ДӨРВӨН МАШИН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

 • 154
 • 0
 • 2019-09-04

АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ЧУУЛГАН БОЛЛОО

 • 110
 • 0
 • 2019-08-15

ӨМНӨГОВЬ СУМ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

 • 112
 • 0
 • 2019-08-23

“ДОТУУР БАЙРАН ДАХЬ ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО" СЭДЭВТ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 118
 • 0
 • 2019-08-21

ХАНДГАЙТ ТОСГОН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАНЫ 80 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА.

 • 120
 • 0
 • 2019-08-24

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

 • 12
 • 0
 • 2019-09-23

“ШИЛМЭЛ МАЛ-2019” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

 • 96
 • 0
 • 2019-09-13

ХХААХҮЯ САНААЧЛАН ЦААСЫГ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭХ “3R” ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

 • 86
 • 0
 • 2019-09-13

БАРУУНТУРУУН СУМАНД "НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЯВУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ"-Г ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

 • 113
 • 0
 • 2019-09-11

"ДААТГУУЛАГЧ ТАНД УРЬДЧИЛАН ЗӨВЛӨЕ, ТУСАЛЪЯ"

 • 110
 • 0
 • 2019-09-11

Малын гоц халдварт өвчнөөс хамгаалсан аж ахуй байгуулах үг хэллэгийг хэрхэн орчуулах талаар салбарын мэргэжилтнүүд хэлэлцлээ

 • 102
 • 0
 • 2019-09-10

41 ТЭРБУМ ЮАНИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ 53 ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛНЭ

 • 121
 • 0
 • 2019-09-07

НЭМҮҮ ӨРТӨГ ШИНГЭСЭН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДААГ ТҮЛХҮҮ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД МОНГОЛ-ХЯТАДЫН ЭКСПО ОНЦГОЙ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ

 • 123
 • 0
 • 2019-09-06

МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД ЭКСПОРТЫН СУДАЛГАА ХИЙЖ БАЙНА

 • 124
 • 0
 • 2019-09-06

2019 ОНЫ УРГАЦЫН УРЬДЧИЛСАН БАЛАНСЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 144
 • 0
 • 2019-09-05

Засаг даргын тамгын газрын сул орон тоо

 • 51
 • 0
 • 2019-09-20

Геодизийн байнгын 15 цэг тэмдэгтийг тоолж, хадгалалт хамгаалалтанд хяналт шалгалж хийв

 • 48
 • 0
 • 2019-09-19

ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 • 47
 • 0
 • 2019-09-18

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт Г.Баянмөнх ахлагчтай "АВТО ЗАСВАР" баг шалгарч 3 жилийн хугацаатай хүүгүй 10.0 сая төгрөгний зээлд хамрагдхаар боллоо.

 • 49
 • 0
 • 2019-09-17

ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нараас ахлуулсан ажлын хэсэг суманд хийгдэж буй Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажиллын явцтай танилцаж, хяналт шалгалт хийлээ.

 • 168
 • 0
 • 2019-08-30

"БАРУУН БҮСИЙН СУМДЫН САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН"-ИЙГ БӨХМӨРӨН СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 373
 • 0
 • 2019-09-16

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ.

 • 114
 • 0
 • 2019-09-10

Т.Дүүдэй баатарын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслол боллоо

 • 149
 • 0
 • 2019-09-04

Бөхмөрөн сумын “Булгийн эх”-ний заставын 40 жилийн түүхэн ой тохиож байна.

 • 354
 • 0
 • 2019-08-28

Бөхмөрөн суманд шинээр баригдсан “Нутгийн удирдлагын ордон” ашиглалтанд орж нээлтээ хийлээ.

 • 464
 • 0
 • 2019-08-28

Цахим холбоос