Хяргас сум

Хяргас сумын ИТХ-аар сумын 9 гайхамшгийг баталсан тогтоол гаргасан.

Энэ 9 гайхамшгийн тоонд дараахи нэр бүхий 9 гайхамшиг багтжээ.

Т¿¿õýí ¿íýò, äàõèí äàâòàãäàøã¿é 870 ãàðóé ¿çìýðòýé, áàÿä ÿñòíû ñî¸ë, çàí çàíøèë, àõóéí ò¿¿õèéã îð÷èí ¿åèéí õºãæèë, ñî¸ëòîé õîëáîæ ºãñºí, õîé÷ ¿åäýý ºâë¿¿ëýí үлдээх, àÿëàë æóóë÷ëàë áîëîí ñóäàëãààíû àæèë õèéæ àøèãëàæ áîëîõóéö áàÿä ÿñòíû Òºâ ìóçåé

Óñò õàä, Ãÿëãàð õàä Óñíû í¿äýí õàä 50 ìåòðèéí äèîìåòðòýé, 3 ì ºíäºðòýé íýí õîâîðò òîîöîãäîõ äºðâºëæèí õýëáýðòýé Ëàìûí õóäãèéí õèðãýñ¿¿ð, Ò¿ðãèéí ¿åèéí ÷óëóóí õèðãýñ¿¿ð á¿õèé áàéãàëèéí ñîíèí òîãòîö ¿çìýð¿¿äòýé Ãàëäàí áîøèãò õààí, Àìàðñàíàà íàð òóñãààð òîãòíîëûí òºëºº Ìàíæ ÷èí óëñòàé òóëààí õèéæ áàéñàí àðä ò¿ìíèé ø¿òýí áèønðäýã îâîî Òàõèëò óóë

Ãàëò óóëûí ëàâ äýýð òîãòñîí õ¿í ìàëûí ìºð á¿õèé öàõèð ÷óëóó, Ñýíæèò õàä, Æèíñò õàä, Ìàëãàéò, Ýõýí áîãî÷, ĺðãèéí õóëõ çýðýã áàéãàëèéí ñîíèí òîãòîö á¿õèé ¿çýñãýëýíò ãàçðûã áàãòààñàí Õóâèëãààí ëàì Ò¿âäýí Äîâäîíãèéí áÿñàëãàë õèéæ áàéñàí Äàÿàí÷èéí àãóé

Õóæèðòûí öóòãàëàí, Õàð ÿìààòûí øóãóé, Õàíãèëöàãèéí ãîëûí áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçàð, Îðîñ õóäàëäàà÷èí Áóðäóêîâûí àìüäàð÷ áàéñàí áàéøèíãèéí òóóðü, Í¿¿äýë÷ ìàë÷èä Õàíãèëöàãèéí ãîëîîñ ¿å óëèðàí í¿¿äýëëýæ áàéñàí Åíäýðòèéí õºíäèé çýðýã áàéãàëèéí ãàéõàìøèãò ãàçðóóäûã ýëãýíäýý áàãòààñàí Äàÿí÷ áàãø Ò¿âäýí Äîâäîíãèéí ãýðýëò õºøººí ñóâàðãà á¿õèé Áóëãàíõàíãàé óóë

Õóâüñãàëûí ¿åèéí 2 òýìýýòýé õóâèëãààí ëàì íýðòýé Äàìáèéæàíöàí /Äàìáèéæàà 1862-1932îí/-ийн Дэжайлин хүрээний лам хуврагуудын хүчээр байгуулсан Øààðõûí íóóð, áóãàí õºøººí¿¿ä á¿õèé Õàìðûí îíãîðõîé, Îðîñûí óëààí õàä, Íýñðèéí îâîî, Êàêààí àì, Ñýìáýð¿¿í, Áóãàòûí оâîî çýðãèéã áàãòààñàí àðâàí áàÿäûí øàøèí ñî¸ëûí òºâ Äýæýýëèíãèéí õ¿ðýýний туурь, Õóó÷èí òºâ

Ìîðèíû õèéìîðèéí îâîî Öîãòõàéðõàí óóë, Ñóâðàãà, Øîí ìîä, Íàéðòûí õÿð çýðýã áàéгалийнí ¿çýñãýëýíò ãàçðóóäûã áàãòààñàí Àâòîíîìиòûí äîòîîä ÿàìíû òýðã¿¿í ñàéä Äà ëàì Öýðýí÷èìýäèéí ãýðýëò õºøºº

Áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò È÷ýýòèéí ãîë, Ìîäîòûí ãîë, Õàðãàíàт, Öàãààíáóðãàñûí ãîë, Óмçàäûí ñ¿ðëýã óóë, îéã ýëãýíäýý òýâýðñýí äàëàéí ò¿âøèíãýýñ äýýø 2591ì ºíäºðò ºðãºãäñºí, Õàíõºõèé óóëсûí ¿ðãýëæëýë, Òîãòîõûí øèë äàãóó áàéðëàõ ßñìàë çàìòàé, ìàíàé àðä ò¿ìíèé ¿åèéí ¿åä çàëáèðàí ø¿òýæ èðñýí îâîî òàõèëãàò òàâàí áóìáûí Áîðõàéðõàíû îâîî

Áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò ãàçàð áîëîõ Õèéâèéí ãîë, Çàíäàíû õàâ÷èã, ªâºð àð ìóøãèà, Äîëîîíû õýäðýý, Íýã áóõ, õî¸ð áóõ, ãóðâàí áóõ, äºðâºí áóõ, òàâàí áóõûí õýâòð¿¿ä á¿õèé öàõèðóóäòàé Ñàðàâõ, Öýöýíõàéðõàí çýðýã îðãèë óóëóóäòàé, дàëàéí ò¿âøèíãýýñ äýýø 2552ì ºíäºðò ºðãºãäñºí, àðä ò¿ìýí ¿åèéí ¿åä ø¿òýí áèøèð÷ èðñýí òàõèëãàò Öàãààíõàéðõàíû îâîî

300 ãàðóé áîã ìàë áàãòàõ ¿çýñãýëýíò Òýðìèéí àãóé, Îðãèëäîã ðàøààí , Ìîíãîë óëñàä 4-ä îðäîã, 1028 àì êì òàëáàéòàé, 90 êì óðò, 80 ì ã¿íòýé , 2 км óðò øóãàì áүхий óñðóó ò¿ðæ îðñîí ýõ ãàçàðòàé, õ¿í àìüòàí ¿ðãýëæèä ÷óóëæ áàéäàã ¿çýñãýëýíò Õÿðãàñ íóóð

 Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Үүлшинэ
3
Өдрийн салхины хурд 5 м/с
Шөнийн темпратур -5 ℃
Шөнийн салхины хурд 5 м/с
Өдөр: 3 ℃
Шөнө: -9 ℃
2020-10-26
Өдөр: 4 ℃
Шөнө: -9 ℃
2020-10-27
Өдөр: 4 ℃
Шөнө: -6 ℃
2020-10-28
Өдөр: 3 ℃
Шөнө: -3 ℃
2020-10-29

Азийн хөгжлийн банкны суурин төлөөлөгч, сангийн яамны удирдлага, хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн багийн гишүүд төлөөлөгч нар Боршоо боомтод ажилласан тухай мэдээлэл

 • 375
 • 0
 • 2020-09-30

“ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр, Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт бүсчилсэн сургалт Увс аймаг дахь гаалийн газарт зохион байгуулагдлаа

 • 278
 • 0
 • 2020-09-30

Хуушуур хийх арга

 • 359
 • 0
 • 2020-09-29

Ардын хувьсгалын 99, Увс аймаг байгууллагдсаны 95 жилийн ойн баяр наадмын хурдан морь унаач хүүхдийн бүртгэл энэ сарын 11-ний өдрийн 8 цагт хаана

 • 2081
 • 0
 • 2020-07-07

2020 оны хяналт шалгалт, дотоод аудитын төлөвлөгөө

 • 2282
 • 0
 • 2020-07-02

ХҮЛЭМЖИЙН СУРГАЛТ

 • 2130
 • 0
 • 2020-06-22

ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНОТОЙ ТЭМЦЭХ АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

 • 1865
 • 0
 • 2020-06-08

ХОРШООНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ БОЛОВ

 • 2197
 • 0
 • 2020-05-29

Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг цахимаар тэмдэглэв

 • 2074
 • 0
 • 2020-05-28

Татварын хэлтсийн конторын барилгын шав тавих ёслол болов

 • 1188
 • 0
 • 2020-05-28

Цахим холбоос