ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Нэр: Баруунтуруун сумын ЗДТГазар

Үйл ажиллагааны чиглэл

МУ-ын Үндсэн хуулийн 61-р зүйлийн 61.4 зааснаар аймаг нийслэл,сум дүүргийн Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар юм.

Засаг даргын Тамгын газар нь дор дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 1. Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн стратегийн төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах;
 2. Засаг даргаас бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь зохион байгуулалт, эрх зүй, аж ахуйн талаар болон Тамгын газрын хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, нутгийн захиргааны байгууллагыг чиглүүлэн удирдахад нь Засаг даргад туслах;
 3. Хурал, Засаг дарга, доод шатны нутгийн захиргааны байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
 4. Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцох;
 5. Тамгын газрын бичиг хэргийг хөтлөх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;
 6. Төрийн захиргааны ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;
 7. Тухайн шатны Хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж аж ахуйн талаар үйлчлэх.

Бүтэц, зохион байгуулалт

 

Захиргааны алба-9,

 1. Засаг дарга-1
 2. Засаг даргын орлогч-1
 3. Тамгын газрын дарга-1
 4. Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч-1
 5. Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн-1
 6. Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1
 7. Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч-1
 8. Нярав-1
 9. Жолооч-1

Санхүүгийн алба-3

 1. Санхүүгийн албаны дарга-1
 2. Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн-1
 3. Нягтлан бодогч-1

Хөдөө аж ахуйн тасаг-3

 1. МАА-н төлөвлөлт менежмент малын үржил, бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн-1
 2. Хүнс ЖДҮ хоршооны хариуцсан мэргэжилтэн-1
 3. Бэлчээр, тэжээл, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1

Баг-4

 1. Туруун багийн Засаг дарга-1
 2. Шанд багийн Засаг дарга-1
 3. Баян-айраг багийн Засаг дарга-1
 4. Зүүнтуруун багийн Засаг дарга - 1

Гэрээт ажилтан-4

 1. Үйчлэгч, сахиул - 1
 2. Олон нийтийн цагдаа-1
 3. Гэрээт ажилтан - 2

Босоо удирдлагатай албан хаагчид-7

 1. Татварын Улсын байцаагч-1
 2. Хөдөлмөр эрхлэлт , халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1
 3. Газрын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн - 1
 4. Нийгмийн даатгалын байцаагч-1
 5. Улсын бүртгэгч-1
 6. Байгаль хамгаалагч-1

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

Засаг даргын Тамгын газар:

Сумын хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн төсөвт байгууллагуудын үйлажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө өгөх, дэмжиж ажиллах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг аргазүйгээр хангаж ажиллах, төрийн албан хаагчдыг сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулалтанд оруулж ажилд авах, түүний захиалгыг хүргүүлэх, иргэд, байгууллагын санаа бодлыг сонсож ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, төр засгийн бодлого шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг тооцон дүгнэх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Санхүүгийн алба:

Сумын санхүү, эдийн засаг, төсвийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, түүнд хяналт тавих, санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн боловсруулах, орон нутгийн хөгжлийн сан, тусгай зориулалтын шилжүүлэг, сумын нэгдсэн төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтыг хийх, төсвийн сар, улирлын хуваарийг үндэслэн төсвийн байгууллагын бүртгэлийн дансанд санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрх олгох, төрийн сангийн гүйлгээг хянан баталгаажуулах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг холбогдох журмын дагуу санхүүжүүлэх, орон нутгийн өмчийн хяналт, бүртгэлийг хэрэгжүүлэх, зээл, тусламжийн хэрэгжитийг зохион байгуулж, түүнд хяналт тавих, төсвийн орлого бүрдүүлэхтэй холбоотойгоор сумын татварын байцаагчийг шуурхай удирдлагаар хангаж ажиллана.

Хөдөө аж ахуйн тасаг:

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн төрийн бодлого, шийдвэр, хууль, тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт зохион байгуулж зохицуулах, сурталчлан таниулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг дээд шатны байгууллагад мэдээлэх, хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төсөл, дүрэм, журам, заавар, стандартыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын удирдлага, мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээний анхан шатны нэгж, малчид, тариаланчид, бизнес эрхлэгчдийг мэргэжил арга зүй, зөвлөмжөөр хангах, дэмжлэг үзүүлэх.

Хууль тогтоомжийг сурталчилах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэлээр:

-Статистик мэдээ мэдээлэл гаргаж, иргэдэд хүргэх
-Байгаль орчны талаарх мэдээлэлийг ард иргэдэд хүргэх, байгаль хамгаалах
-Газрын харилцааны чиглэлээр ард иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх
-Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
-Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
-Нийгмийн даатгал, тэтгэвэр тэтгэмжийн үйлчилгээ
-Татвар төлөлт, татварын орлого бүрдүүлэлт, татвар тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах

Хаяг

Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Засаг даргын Тамгын газар

Утас: 89740404

Цахим хаяг

 

Ажиллах цагийн хуваарь

Даваа-Баасан 08.00-17.00

Өргөдөл гомдол /бичиг хэрэг, архив, мэдээлэл/ хариуцсан ажилтан

ЗДТГ-ын бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч М.Байгалмаа Утас: 80538883Сэтгэгдэл бичих


Улаангом

Ялимгүй хур тунадас
23
Өдрийн салхины хурд 6 м/с
Шөнийн темпратур 10 ℃
Шөнийн салхины хурд 6 м/с
Өдөр: 20 ℃
Шөнө: 8 ℃
2019-09-26
Өдөр: 18 ℃
Шөнө: 5 ℃
2019-09-27
Өдөр: 17 ℃
Шөнө: 3 ℃
2019-09-28
Өдөр: 17 ℃
Шөнө: 4 ℃
2019-09-29

ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН 6 ДУГААР ИХ НААДМААС НИЙТ 21 МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ.

 • 42
 • 0
 • 2019-09-20

"Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжид өгөх хэрэглэгчийн үнэлгээ"-г гүйцэтгүүлэх төсөлд оролцохыг урьж байна

 • 48
 • 0
 • 2019-09-12

АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГТЭЙ ТАНИЛЦАХ, ГОМДОЛ МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ ТУХАЙ

 • 70
 • 0
 • 2019-09-13

УВС АЙМАГТ 2019 ОНЫ 7-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

 • 107
 • 0
 • 2019-08-05

УВС АЙМАГТ 2019 ОНЫ 6-Р САРД БОЛСОН ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

 • 76
 • 0
 • 2019-06-19

АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЯАРАЛТАЙ ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ДӨРВӨН МАШИН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

 • 159
 • 0
 • 2019-09-04

АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ЧУУЛГАН БОЛЛОО

 • 114
 • 0
 • 2019-08-15

ӨМНӨГОВЬ СУМ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

 • 113
 • 0
 • 2019-08-23

“ДОТУУР БАЙРАН ДАХЬ ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО" СЭДЭВТ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 119
 • 0
 • 2019-08-21

ХАНДГАЙТ ТОСГОН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАНЫ 80 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА.

 • 122
 • 0
 • 2019-08-24

БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭГ УЛСТАЙ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

 • 6
 • 0
 • 2019-09-24

МАЛЫН НОГООН ТЭЖЭЭЛ ТАРИАЛАХ, ДАРШЛАХ ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА НЭВТРҮҮЛЭЭ

 • 7
 • 0
 • 2019-09-24

ХХААХҮ-Н САЙДЧ.УЛААН ХБНГУ-ЫН ОЙН АЖ АХУЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ ГЕӨРГ ШИРМБЕКИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

 • 4
 • 0
 • 2019-09-24

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

 • 15
 • 0
 • 2019-09-23

“ШИЛМЭЛ МАЛ-2019” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

 • 105
 • 0
 • 2019-09-13

ХХААХҮЯ САНААЧЛАН ЦААСЫГ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭХ “3R” ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

 • 88
 • 0
 • 2019-09-13

БАРУУНТУРУУН СУМАНД "НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЯВУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ"-Г ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

 • 114
 • 0
 • 2019-09-11

"ДААТГУУЛАГЧ ТАНД УРЬДЧИЛАН ЗӨВЛӨЕ, ТУСАЛЪЯ"

 • 111
 • 0
 • 2019-09-11

Малын гоц халдварт өвчнөөс хамгаалсан аж ахуй байгуулах үг хэллэгийг хэрхэн орчуулах талаар салбарын мэргэжилтнүүд хэлэлцлээ

 • 109
 • 0
 • 2019-09-10

41 ТЭРБУМ ЮАНИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ 53 ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛНЭ

 • 124
 • 0
 • 2019-09-07

Засаг даргын тамгын газрын сул орон тоо

 • 61
 • 0
 • 2019-09-20

Геодизийн байнгын 15 цэг тэмдэгтийг тоолж, хадгалалт хамгаалалтанд хяналт шалгалж хийв

 • 66
 • 0
 • 2019-09-19

ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

 • 51
 • 0
 • 2019-09-18

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт Г.Баянмөнх ахлагчтай "АВТО ЗАСВАР" баг шалгарч 3 жилийн хугацаатай хүүгүй 10.0 сая төгрөгний зээлд хамрагдхаар боллоо.

 • 57
 • 0
 • 2019-09-17

ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нараас ахлуулсан ажлын хэсэг суманд хийгдэж буй Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажиллын явцтай танилцаж, хяналт шалгалт хийлээ.

 • 168
 • 0
 • 2019-08-30

"БАРУУН БҮСИЙН СУМДЫН САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН"-ИЙГ БӨХМӨРӨН СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

 • 378
 • 0
 • 2019-09-16

УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ.

 • 122
 • 0
 • 2019-09-10

Т.Дүүдэй баатарын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслол боллоо

 • 154
 • 0
 • 2019-09-04

Бөхмөрөн сумын “Булгийн эх”-ний заставын 40 жилийн түүхэн ой тохиож байна.

 • 357
 • 0
 • 2019-08-28

Бөхмөрөн суманд шинээр баригдсан “Нутгийн удирдлагын ордон” ашиглалтанд орж нээлтээ хийлээ.

 • 466
 • 0
 • 2019-08-28

Цахим холбоос