ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
12 2017-09-06 Төвсийн орлогын мэдээ 2017 он
11 2017-10-26 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн байдлын тайлан
10 2017-04-08 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны санхүүгийн тайлан
9 2016-02-08 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн байдлын тайлан
9 2016-11-08 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны Санхүүгийн байдлын тайлан
7 2015-08-16 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны эхний хагас жилийн Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
6 2015-08-16 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн байдлын тайлан
5 2015-08-16 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны эхний хагас жилийн Мөнгөн гүйлгээний тайлан
4 2015-08-16 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны эхний хагас жилийн Санхүүгийн гүйцэтгэл
2 2015-09-23 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх
2 2015-09-23 Шилэн дансны хавсралт
2 2015-09-23 Байгууллагуудын цахим үнэлгээ
1 2015-10-10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны Мөнгөн гүйлгээний тайлан
1 2015-10-10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны Санхүүгийн гүйцэтгэл
1 2015-10-10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны Санхүүгийн байдлын тайлан
1 2015-10-10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан