ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
46 2017-12-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 11 сар
45 2017-11-07 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 10 сар
44 2017-10-06 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 9 сар
43 2017-09-03 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 8 сар
42 2017-08-04 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 7 сар
41 2017-07-07 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 6 сар
40 2017-06-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 5 сар
39 2017-05-07 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 4 сар
38 2017-04-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 3 сар
37 2017-03-05 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 2 сар
36 2017-02-09 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 1 сар
35 2016-10-05 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 9 сар
34 2016-09-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 1 сар
32 2016-07-06 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 6 сар
31 2016-06-05 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 5 сар
30 2016-05-09 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 4 сар
29 2016-04-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 3 сар
28 2016-03-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 2 сар
27 2016-02-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2016 оны 1 сар
26 2015-11-06 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 10 сар
25 2015-10-16 Цэцэрлэгийн эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл
24 2015-10-16 Eрөнхий боловсролын сургуулийн эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл
23 2015-10-16 Cумдын соёлын төвийн эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл
22 2015-10-16 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний эхний 9-р сарын гүйцэтгэл
21 2015-10-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 9 сар
21 2015-10-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 9 сар
20 2015-09-14 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 8 сар
19 2015-08-07 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 7 сар
18 2015-07-24 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 6 сар
17 2015-04-09 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 3 сар
16 2015-03-16 Төсвийн орлогын мэдээ 2015 оны 2-р сар
15 2015-03-16 Төсвийн орлогын мэдээ 2015 оны 1-р сар
14 2015-03-11 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 2 сар
13 2015-03-11 Төсвийн зарлагын мэдээ 2015 оны 1 сар
12 2015-01-22 Төсвийн зарлагын мэдээ 12 сар
11 2015-01-22 Төсвийн зарлагын мэдээ 11 сар
10 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 10 сар
10 2017-06-08 Төсвийн зарлагын мэдээ 2017 оны 5 сар
9 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 9 сар
8 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 8 сар
7 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 7 сар
6 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 6 сар
4 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 4 сар
3 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 3 сар
2 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 2 сар
1 2014-11-19 Төсвийн зарлагын мэдээ 1 сар