ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
28 2017-06-30 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
27 2017-02-16 2017 оны төсвийн хуваарь
26 2017-02-16 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
25 2016-06-30 6-р сарын мэдээлэл 2016
24 2016-06-30 5-р сарын мэдээлэл 2016
23 2016-06-30 4-р сарын мэдээлэл 2016
22 2016-06-30 3-р сарын мэдээлэл 2016
21 2016-06-30 2-р сарын мэдээлэл 2016
20 2016-06-30 1-р сарын мэдээлэл 2016
19 2016-06-30 СХАА тайлан 2016.06.20
18 2015-10-24 Шилэн дансны танилцуулга
17 2015-10-24 9-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
16 2015-10-24 Шилэн дансны 3-р улирлын тайлан
15 2015-09-29 ТӨҮГ-ОНӨҮГ-Шилэн дансны 8 хавсралт
15 2015-09-29 Төсөвт байгууллагын Шилэн дансны 11 хавсралт
14 2015-09-23 Байгууллагуудын цахим үнэлгээ
13 2015-09-23 Шилэн дансны хавсралт
12 2015-09-23 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх
11 2015-09-17 8-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
10 2015-08-12 7-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
9 2015-07-23 6-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
8 2015-06-23 5-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
7 2015-05-15 4-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
6 2015-04-10 Шилэн дансны 1-р улирлын тайлан ирүүлэх
6 2015-04-01 3-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
5 2015-03-11 Шинэчилсэн төлөвлөгөө
4 2015-03-11 Авлигын төлөвлөгөө
3 2015-03-11 2-р сарын үйл ажиллагааны мэдээлэл
1 2015-01-22 2015 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө
1 2015-01-27 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлгөө
1 2015-01-29 1-р сард хийсэн ажлын мэдээлэл