ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
28 2017-11-02 СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГ-2017
27 2017-11-01 2017 ОНД УВС АЙМАГТ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ
26 2017-11-01 орон нутгийн хөрөнгө оруулалт-2017
25 2017-11-01 Замын сангийн санхүүжилт
24 2016-11-08 орон нутгийн хөрөнгө оруулалт-2016
23 2016-11-08 ОНХС-д олгох шилжүүлэг-2016
22 2016-11-08 ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ 2016 ОНЫ 11-Р САРЫН 02
21 2016-11-08 замын сан-2016
20 2015-09-09 Хөрөнгө оруулалтын захирамж 2015.7-8 сар
19 2015-07-21 Хөрөнгө оруулалтын захирамж 2015.5-6 сар
18 2015-10-16 ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ
17 2015-10-16 УВС АЙМГИЙН НУТАГТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ САНХҮҮЖИЛТИЙН
16 2015-04-29 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А229
15 2015-04-29 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А226
14 2015-04-28 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А218
13 2015-04-28 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А202
12 2015-04-09 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А168
11 2015-04-09 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А167
10 2015-04-03 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А140
9 2015-04-03 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А139
8 2015-04-03 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А138
7 2015-03-31 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А130
6 2015-03-20 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А112
5 2015-03-20 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А111
4 2015-03-20 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А110
3 2015-02-16 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А57
2 2015-02-16 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А56
1 2015-02-16 Санхүүжилт олгох тухай АЗДЗахирамж-А55