ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

Огноо Файлын нэр
37 2017-02-16 эдийн засаг,нийгмийн үзүүлэлт 2016
36 2017-02-16 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн талаар 2016
35 2016-06-30 Шилэн дансны санал 2016
34 2017-02-16 Шилэн дансны санал 2016
33 2017-02-16 Шилэн дансны улирлын бичмэл тайлан 2016
32 2017-02-16 Шилэн данс тайлан-2016
30 2017-02-16 Шилэн данс Үнэлгээ 2016
29 2017-02-16 Сум дүгнэлт 2016
28 2017-02-16 СУДАЛГАА-ШИЛЭН ДАНС- УБГ 2016
27 2017-02-16 Агентлагуудын шилэн дансны хэрэгжилт үнэлгээ 2016.01.04
26 2017-02-16 Агентлаг дүгнэлт 2016
25 2017-02-16 Uvs aimag Шилэн данс 2016.10
24 2017-02-16 2017 оны авлигын төлөвлөгөө
23 2017-02-16 2017 шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт
22 2016-04-11 2016 оны 1-р улиралын шилэн дансны тайлан ирүүлэх
21 2016-03-29 Шилэн дансны журам - ЗГ-ын 2016.01.11ний 29р тогтоол
20 2015-08-11 2015 оны санхүүгийн эхний хагас жилийн тайлан
19 2015-07-28 2016 оны төсвийн төсөл
5 2015-10-01 Төсөв ба гүйцэтгэл
4 2015-09-28 5 сая төг-ээс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ
3 2015-08-03 Хөтөлбөрийн үр дүнг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт
2 2015-02-23 Тендерийн шалгаруулалт
1 2015-01-02 Шийдвэрийн жагсаалт