ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-06-07   12:09:23   10986   0
  УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫГ ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ АРГААР ЯВУУЛЖ БАЙНА.
Улсын хэмжээнд хагас жилийн мал тооллого түүвэр судалгааны аргаар явагддаг. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон аймгийн хяналтын тооллогын хэсэг, сумдын хяналтын тооллогын хэсэг, мөн багийн тоологч нартай хамтран тооллого явуулж байна. Тооллого эхэлж байхад аймаг, сумын хяналтын тооллого шалган зөвлөх шугамаар хамтран тооллого хийсэн нь малчин иргэдийн маань сэтгэлд их нийцсэн ажил боллоо. Мал сүрэг минь өсөж, малчид маань сайхан зуншиж байна.
СЭДЭВ : Цаг үеийн мэдээ