ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ...
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
Энэ нь ташаа ойлголт байна. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д зааснаар Мэргэшлийн шалгалтын салбар комисс нь төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын гэсэн хоёр чиглэлтэй байна. Төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс нь Төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд, нутгийн захиргааны байгууллагын салбар комисс нь аймаг, нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дэргэд ажилладаг.Тиймээс яам, агентлагт гарсан сул орон тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комисс авна. Гэхдээ шаардлагатай тохиолдолд төрийн захиргааны төв байгууллагын салбар комиссын бүрэлдэхүүнд төрийн холбогдох байгууллагын төлөөллийг оролцуулж болно. Тухайлбал, тухайн албан тушаалд тавих мэргэжлийн болон мэргэшсэн байх шаардлагыг тухайн иргэн хангаж байгаа эсэхийг тогтооход байгууллагын төлөөлөл иргэнийг бүртгэх үед чухал үүрэгтэй оролцдог юм.
 ФОТО СЛАЙД

2017-09-05   10:15:37   1468   0
  ТӨРИЙН АЛБАНД ЗАЙЛШГҮЙ БАРИМТЛАХ СТАНДАРТ
Хууль
1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
2. Төрийн албаны тухай хууль
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль
4. Төсвийн тухай хууль
5. Захиргааны ерөнхий хууль
6. Зөрчлийн тухай хууль
7. Эрүүл мэнийн тухай хууль
8. Боловсролын тухай хууль
9. Бага, дунд боловсролын тухай хууль
10. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль
11. Байгууллагын нууцын тухай хууль
12. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
13. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
14. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
15. Авлигын эсрэг хууль
16. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм /2010 оны 288-р тогтоол/
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
17. "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам" /2014.10.27 Тогтоол 126 /
18. "Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах" журам, заавар /2013.05.17 Тогтоол 86/
19. "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам
20. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2013.04.11 Тогтоол 60/
21. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам /2010.12.01 Тогтоол 129/ Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авах хүснэгт
22. Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам / Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2009.06.08/
23. Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам /2003.01.27 Тогтоол 02/
24. Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт,Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар /2004.11.08 Тогтоол 34/
25. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /2004.06.15 Тогтоол 18/
26. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний журмуудыг батласан. /2012.10.26 Тогтоол 134/
- Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам
Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах
Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх
- Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам
Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах
Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх

- Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх
Засгийн газрын тогтоолууд
- 2014 оны 75 дугаар тогтоолын 1, 2, 3, 4, 5-р хавсралт
- 2012 оны 79 дүгээр тогтоол
- 2014 оны 208 дугаар тогтоолын 1-р хавсралт
- 2014 оны 332-р тогтоолын 1, 2, 3-р хавсралт
- 2014 оны 333-р тогтоол
- 1995 оны 96-р тогтоол /Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам/
27. Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам /УИХ-ын тогтоол 1995.10.17 Тогтоол 73/
СЭДЭВ : ТАЗ-Мэдээ мэдээлэл