ээмэгжүүлэлт хийгдэж  байна.

2021-05-27 02:53:00

Өлгийн улаан үүлрийн ямаанд үзлэг ангилалтын ажил хийгдэж байна. ХХААХҮСайдын 2021 оны А/45 дугаар тушаал, аймгийн засаг даргын 2021 оны А/160 дугаар захирамжийн дагуу сумдын ЗДТГазар болон мал үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээний нэгж болох ‘’Дарцагт өндөр’’ХХК Өлгий, Наранбулаг сумдын Өлгийн улаан үүлдрийн 4000 толгой ямааг үзлэг ангилалтанд хамруулж дахин давтагдашгүй хувийн дугаараар ялган тэмдэглэж ээмэгжүүлэлт хийгдэж  байна.