Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлт

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2018.01.30 00:00
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

2021.05.10 00:00
УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.

Увс аймгийн 2020 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2020.05.04 00:00
Увс аймгийн 2020 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Увс аймгийн 2019-2020 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2020.05.04 00:00
Увс аймгийн 2019-2020 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Увс аймгийн 2018 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018.05.03 00:00
Увс аймгийн 2018 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Увс аймгийн 2015 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2015.05.01 00:00
Увс аймгийн 2015 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Увс аймгийн 2017-2019 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

2015.05.03 00:00
Увс аймгийн 2017-2019 онд авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө