Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан дүгнэлт