АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр&хэрэгжилт

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

2021.10.19 00:00
УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

"ОРЛОГЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ-УВС" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2021.10.19 00:00
Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх "Орлогын бүтээн байгуулалт -Увс" үйл ажиллагааны хөтөлбөр