УВС АЙМАГ, ӨЛГИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2021-03-10 03:46:00

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

1 хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

нэг буюу түүнээс олон хүн болон бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

"зургаа. бус, орон нутгийн хегжлийн бодлого зорилт 6.1. хегжлийг том зургаар харах, херш зэргэлдээ сумуудтайгаа хамтран γp дунтэй ажиллах талаар. 6.1.1. сумын хилийн зурвасыг JPS багажаар хянан тогтоож, зерчлийг арилган, маргааныг шийдвэрлэж, зэргэлдээ ай маг, сумуудтай гэрээ хэлцэл хийж ажиллана. 6.1.2. бохир, цэвэр yc зееверлех тусгай зориулалтын машинтай болох. уемнеговь, елгийд/ 6.1.3 бусчилсэн уйлдвэрлэлийг бий болгох, жишээ Hb елгий, омнеговьд тоосго, явган замын енгет хавтангийн уйлдвэр байгуулах. 6.1.4. шинээр телевлеж буй барилга, бутээн байгуулалтын ажилд зураг тесев" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно