Удирдлага

ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

2018.11.15 00:00
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 01 сарын 02-ны өдрийн "Бүтэц орон тоо батлах тухай" А|01 дугаар  тушаал     

Засаг Даргын Тамгын Газар

2018.11.14 00:00
                                                       ӨЛГИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР Эрхэм зорилго: Төрийн байгууллагын манлайллыг дээшлүүлэх, хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон  аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагаа хөтөлбөрийг орон нутагт шуурхай зохион  байгуулах, хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлж дүгнэх иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэхэд шударга ёсыг эрхэмлэн дээдлэх зорилтыг…