Засаг дарга

ЗДТГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт

2018.11.15 00:00
Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 01 сарын 02-ны өдрийн "Бүтэц орон тоо батлах тухай" А|01 дугаар  тушаал