Өндөрхангай сумын төвийн ундны усыг ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээнд хамрууллаа.

2020-05-20 07:32:00

Өндөрхангай сумын Баруун гол, Дунд гол, Ерөнхий боловсролын сургуулийн худгийн усыг Мэргэжлийн хяналтын газрын сорилтын нэгдсэн лабораторит химийн шинжилгээнд хамруулахад шинжилгээний дүн нь ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS 0900:2018 стандартын шаардлагыг хангаж байна.